Svar till Anna Grenhage-Lärarförbundet

Möjligt att detta blir ett långt inlägg,men här kommer de svar på frågor som lärarförbundet har ställt och som de gärna vill ha besvarade.Det finns mycket att ta tag i vad gäller skolan,just därför hoppas vi att arbetet framöver kan koncentreras på detta.En skola utan kompetenta lärare fungerar ju inte.Därför anser vi att denna fråga är högst viktig.

 

Svar på de frågor som ställdes av Anna Grenhage Lärarförbundet

 

- Få väljer att bli lärare, många pendlar och söker sig bort. Lönerna är usla med tanke på utbildning, arbetsbelastning och ansvar. I Årjäng kommer 33 lärare gå i pension fram till 2020. Hur ska vi rekrytera och behålla? För att locka hit fler lärare och behålla de som finns måste det finnas en trivsam och bra arbetsmiljö, till detta måste lönerna ses över och höjas så de följer den utveckling som gäller. Samtidigt måste det finnas en klar och tydlig skolorganisation där alla arbetar tillsammans.

-  Bemanningen på förskolorna behöver öka, blir det ett löfte om 3,0 tillbaka? Personalökning inom skolan så alla elever kan få den resurs som behövs, detta även gällande barnomsorgen ökad personalförstärkning blir också minskad sjukfrånvaro.

-  Vad vill man göra åt bristen på modern teknik i skolan? Vi vill att satsningar görs på IT i alla kommunens skolor detta är ett måste för att följa utvecklingen

-  Blir det barnomsorg på kvällar och helger? Som det ser ut nu är behovet litet av barnomsorg på kvällar och nätter, men möjligheten skall finnas om behovet är stort nog

-  Ska gymnasieskolan vara kvar? Gymnasieskolan skall vidareutvecklas och vara kvar det är en självklarhet,Körkortshjälp på elevens val och då ekonomiskt stöd likaså eftersom det är ett måste i en glesbygd att ha körkort för att få ett arbete. Detta kommer med all säkerhet göra att fler stannar kvar i kommunen.

Ska musikskolan vara kvar? Musikskolan ska vara kvar gärna fler satsningar som dansgrupper mm

Löfte om lönesatsning?!I stället för en ökning av politikers arvoden och löner som beslutades i fullmäktigeberedningen så vill vi satsa på att öka lärares löner snarast, och förkasta det beslut som skall vidare till KF om denna ökning, men så länge S och Nya alliansen vill detta så krävs en förändring vid valet för att häva detta beslut.

-   Ska alla elever ges det stöd de behöver? Alla elever ska ges det stöd - resurs de behöver detta regleras även klart i skollagen, där av behövs också en personalförstärkning i skolan

-   När kommer Silbodal LM och Töcksfors LM att renoveras? Vi vill att man så snart som möjligt renoverar L-M både i Årjäng och Töcksfors senast 2015

-   Blir det tak för gruppstorlekar? Tak för gruppstorlekar finns ännu inte men helt klart borde detta ses över och fastställas ett maxantal/klass

-    Ni som vill riva upp nedläggningsbeslutet, hur finansieras det? För att klara att finansiera t e x ett bevarande av Töcksfors högstadium så krävs en möjlig skattehöjning till och detta säger vi nej till. Vi vill inte riva upp nedläggningsbeslutet.

-Hur ska kommunen solidariskt betala för de nya verksamheterna förberedelseklass och e v hemspråk så att det inte drabbar enskilda skolor?  Finns inte med i budget, och om nu även norska invånare vill ha hemspråksundervisning så kan man inte säga nej, Detta vore högst diskriminerande. Flera föräldrar till norska barn har önskat detta enligt rektor. Tyvärr kan jag inte besvara denna, nu kommer allt fler flyktingar-invandrare så belastningen kommer öka.

- Minskad bemanning på skolorna ger även minskad speciallärartillgång. Hur få fler? Genom att ha den bästa kvalité på utbildningen och behålla lärare med rätt kompetens samt nyanställa nya genom en bra och trygg arbetsmiljö och förbättrade-ökade löner, på detta sätt kan vi få allt fler lärare och försäkra oss om att eleverna får den bästa utbildningen, det måste finnas speciallärare och det är ingen prioriterings fråga, alla elever skall ha den hjälp de behöver. Annars kommer allt fler elever misslyckas och inte nå de mål som krävs för att komma in på gymnasiet. E v möjlighet till två veckors sommarskola för de elever som saknar fullständigt betyg i ett ämne.Svaret på första frågan gäller ju också här.

- Hur ska vi öka andelen elever som läser vidare efter gymnasiet? Målet är att ingen skall gå ur grundskolan utan fullständiga-godkända betyg, många orkar inte läsa ett år extra som i så fall krävs på gymnasiet.Genom en trivsam och delvis även rolig skolgång där man tar konkreta tag mot mobbning och kränkande behandling. Att alla elever syns och får den hjälp de behöver omg. På detta sätt kan vi motivera allt fler att studera vidare på gymnasiet. Ett större elevinflytande och betydligt fler valmöjligheter som på elevens val, studieresor och annat som mer undervisning utomhus och lite flexiblare, så tror vi alla blir mer motiverade. Skolan ska lära ut samtidigt ha en trygg arbetsmiljö för alla både elever och personal, men ska även vara rolig för att motivera ungdomarna och ge mer skratt än irritation och trötthet.En hel del beror på hur de upplever tiden i högstadiet,är den tiden positiv motiveras de också att läsa vidare.

Hoppas vi varit tydliga i svaren, vid fler frågor kontakta oss gärna.

Kommentera här: