Detta är vad som stod på bladet ni fick i postlådan,vi vill bra mycket mer...

 
Detta är det ni alla fått i brevlådan,på bloggen skriver vi som ni ser mer ingående vad vi vill göra.Detta är endast korta utdrag.Det finns mycket att ta tag i.Alla i partiet är överens utan minsta bråk eller dispyter,våra möten brukar bli ganska långa då vi tar upp en hel del ju mer vi kommer in på olika ämnen.Vi arbetar tillsamans i sann demokratisk anda och lyssnar på varandra.Partiet är öppet för alla,och vi r glada att vi har alla åldersgrupper med i partiet.

HÄR ÄR NÅGRA AV DE VIKTIGA SAKFRÅGOR SOM VI VILL ARBETA
FÖR !
Högre personaltäthet på skolorna.
Vi vill aktivt bekämpa mobbning/kränkningar i skolan och ge barn som är i
behov av resurs bättre möjlighet till att få detta.


Körkort är ett av de viktigaste kraven för att få jobb i en glesbygd.
Detta vill vi hjälpa eleverna med genom att vidareutveckla kommunala ÅGY
gymnasiet, och erbjuda körkortsteori och körträning som ett alternativ i
elevens val på skoltid vid ÅGY gymnasiet.


Vi vill återinföra traditioner som skolavslutning och lucia i kyrkan detta är
en del av vårt kulturarv och skall kunna föras vidare till våra kommande
generationer.


Vi är för en stramare integrationspolitik.
Vi har inte ekonomiska förutsättningar för att öka kvoten invandrare varje år,
bara för att Migrationsverket önskar detta.
Där måste vi börja ställa motkrav på Migrationsverket
, och se till att våra äldre som har byggt upp vårt land får en dräglig vardag.
Alla människor har rätt att leva, och alla som vill bo och verka i vår kommun,
och bli en del av vårt samhälle skall få det, men har man en annan tro eller en
annan kultur skall detta inte påverka vårt samhälle eller vår kultur.
Religion och trostillhörighet skall inte utsätta varken människor eller djur för
onödigt lidande.


Högre personaltäthet inom hemtjänsten och äldreomsorgen.
Eftersom besparingar genom nedskärning av personal inom skola och
omsorg får en motsatt effekt där kostnader för utbrändhet och sjukskrivningar
ökar, kan detta finansieras genom mindre kostnader för sjuklöner.
Öppna ytterligare en avdelning för äldre som är i behov av vård och
omsorg.I dag finns inga platser,det är fullt och kö
Äldre som är i behov av vårdplatser på t ex Kvarnåsen eller Solgården kan
inte köa i flera år, utan måste kunna garanteras en plats omgående.


En utomstående granskning av samtliga avdelningar i
kommunorganisationen, där det fastställs vilka arbetsuppgifter och
omfattning ALLA i organisationen har, för att säkerställa att kommunens
ekonomi inte slösas bort i onödan.


Skapa ett tätare samarbete mellan företagare och kommun,
där inte bara de stora företagens röster blir hörda.


Bostadsbyggandet måste komma igång
Utan lediga bostäder kan vi omöjligen få en positiv befolkningsutveckling.Arbeta för ett levande centrum och skapa kontakter för ökad handel.


Planering av bostäder, handel, industri och fritidsområden skall göras
långsiktigt och genomgå konsekvensutredning för att sedan verkställas.
Kommunal mark skall anskaffas för att förverkliga kommunens uppsatta
utbyggnadsmål


Polisen måste bli effektivare i kampen mot droger och rattfylleri i
kommunen. Detta är ett problem som måste bekämpas hårdare. T ex genom
snabbare utryckning på medborgares anmälan.Mer resurser till polisen och behålla polisstationen i Årjäng


Skapa ett kulturhus(allaktivitetshus) där alla innevånare i alla åldrar kan samlas och utbyta
livserfarenheter och umgås, Vi måste se till att alla ungdomar har någon sysselsättning på såväl vardag som helg.I dag saknas samlingsplatser,disco och annat så helgerna har de ingenstans att ta vägen på.Möjlighet att även där kan de pensionärer som vill kan agera
förebild och dela med sig av sina kunskaper till den yngre generationen är
välkomna.


Riktiga lekparker för de mindre barnen saknas i vår kommun. Vi vill därför
att det snarast byggs minst en stor lekplats centralt i Årjäng.


Återinföra och utveckla ungdoms-sommarjobb genom att erbjuda alla
ungdomar från 14 år möjlighet till ett sommarjobb på minst två veckor där de
har möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och känna på hur det är att
jobba.


Politiker ska arbeta för att gagna samhället i bästa möjliga mån.
Inte tvärtom, för att sko sig på höga löner och arvoden.
Att politiker ska få leva på pension resten av livet när de avgått är helt
förkastligt, därför vill vi arbeta för den reform som redan införts i några andra
kommuner i Sverige, som ger politiker max 80 % av arvodet i max 3 år i
omställningslön efter avslutad politikertjänst.


Ungdomen är vår framtid. Därför ska de i möjligaste mån engageras för att
aktivt delta i kommunpolitiken.

Allt samhällsarbete skall präglas av sunt förnuft, och ett ansvarsfullt
och offensivt miljötänkande gällande allt från samhällsplanering till
kommunal resursanvändning.

NORDMARKSPARTIET
ENDA CHANSEN TILL FÖRÄNDRING
valet är ditt...
Nordmarkspartiet (NP) är godkänt att delta i kommunvalet i september.
Därför finns nu möjligheten till förändring av den nuvarande politiska
styrningen av Årjängs kommun.


Se NP som en möjlighet att bryta den blockkonstellation som idag står för det
politiska budskapet och som har haft ansvaret för kommunens utveckling
under många år och tagit oss dit där vi står idag.


Vi i NP vill öppna upp den slutenhet som rått och ge invånarna mer insyn i
kommunens arbete, och vara lyhörda och ha en öppen dialog med våra
medborgare.


Då vi enbart är ett kommunalt parti har vi ingen överordnad partipiska över
oss som vi behöver följa, utan vårt arbete kan koncentreras på en utveckling
för hela Årjängs kommuns bästa.


Är du intresserad av att vara med och påverka vårat parti och partiets riktning
så är vi öppna för fler förslag och synpunkter, men alla viktiga beslut skall
fattas i sann demokratisk anda där alla medlemmar har lika stort inflytande.
Skicka en intresseanmälan till info@nordmarkspartiet.se om du vill vara med
och påverka, och bli medlem i partiet.

 

 

Kommentera här: