Detta vill vi i nordmarkspartiet

          

                   

                       DETTA VILL VI I NORDMARKSPARTIET- VALPROGRAM

 

   EKONOMI - VI VILL JOBBA FÖR ATT HÅLLA NERE KOSTNADERNA FÖR VÅRA POLITIKER OCH DET        POLITISKA ARBETET

 • Ta ekonomiskt ansvar och planera för en långsiktig stabil ekonomisk utveckling. Åtgärdsförslag skall vara förankrade och alltid följas av underlag och finansiering 
 • Politiker ska arbeta för att gagna samhället i bästa möjliga mån. Inte tvärsom, för att sko sig på höga löner och arvoden.
 • Avgående politiker har inte svårare att komma in på arbetsmarknaden än vad andra invånare har. Detta är en myt som politikerna själva har skapat..
 • Att de ska få leva på pension resten av livet när dom avgått är helt förkastligt. Därför vill vi arbeta för den reform som redan införts i 11 andra kommuner i Sverige, som ger politiker max 80% av arvodet i max 3 år i omställningslön

 

      SKOLA-TRADITIONER-MOBBNING

      Vi vill värna om våra traditioner i skolan och föra dem vidare till kommande generationer

 • Våra traditioner är en del av vårt kulturarv Återinför skolavslutningar i kyrkan, lucia mm och tillåta våra barn-ungdomar att föra dessa vidare ,Våra anlända nysvenskar vill med all säkerhet lära sig det svenska   kulturarvet
 •  Vi vill aktivt bekämpa mobbning/kränkningar i skolan 0 tolerans finns men det saknas handlingskraft        alla barn har rätt till trygghet och studiero .
 •  Vi vill ge alla barn som är i behov av resurs möjlighet till detta.
 •  Högre personaltäthet, kompetens och tydlig ledning – ansvarsfördelning

         BOSTAD-TRAFIK-FIBER

 • Vi måste bygga bostäder, utan detta kan vi omöjligen få en inflyttning eller studenter från  annan ort.Vi kan i dagsläget inte ens ge de studenter vi har på orten möjlighet till lägenhet .Inför rabatter på hyrorna för såväl studenter som pensionärer, de är dom som har den mest ansträngda ekonomin.
 • Standard höja och trafiksäkra E18 genom kommunen kolla av och påfarter t ex vid hotellet Best western .Rondell vid Thons köpcenter i Töcksfors
 • Fullt utbyggt fibernät

        VÅRD & OMSORG

 • Ökad personaltäthet besparingar genom nedskärningar av personal inom skola och omsorg får en motsatt effekt eftersom kostnader för utbrändhet och sjukskrivningar då ökar.

  Detta kan finansieras bla genom mindre kostnader för sjuklöner

 • Boenden för de som behöver få en plats på t ex kvarnåsen-solgården skall erbjudas detta omgående, öppna ytterligare en avdelning för äldre som är i behov av hjälp samt ta tillbaks driften av äldreomsorgen till kommunen igen .Privatiseringar skapas genom vinstintresse, detta skall vara av omsorg och respekt för våra äldre det finns många som i dag inte kommer in och får en plats till boende detta måste åtgärdas snarast.
 • AKUTEN på vårdcentralen skall finnas tillgänglig på helger och nätter. Möjlighet till ambulanshelikopter.

   VI VILL JOBBA FÖR ATT KOMMUNALA ÅGY GYMNASIET SKALL BLI KONKURRENSKRAFTIGT

 • Körkort är ett av de viktigaste kraven för att få jobb i en glesbygd. Detta vill vi hjälpa eleverna med genom att erbjuda körkortsteori och körträning som ett alternativ i elevens val på skoltid, där kommunen hjälper till med en viss del av kostnaden.
 • Genom att skapa ett attraktivt programutbud och ett större samarbete med kommunens företag där praktik är en del av skolgången kan elever få in en fot i företaget innan de går ur skolan
 • Jobba långsiktigt och stimulera elever att läsa vidare på universitet och högskolor, för att sedan   uppmuntra dem till att bli hemvändare.

    VI VILL JOBBA FÖR ETT BÄTTRE FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNEN

 • Genom ett tätare samarbete mellan företagare och kommun, där inte bara de stora företagens röst blir hörda.
 • Skapa kontakter arbeta mot ett levande centrum med ökad handel
 • Planering av bostäder, handel, industri och fritidsområden skall göras långsiktigt och genomgå konsekvensutredning för att sedan verkställas. Kommunal mark skall anskaffas för att förverkliga kommunens uppsatta utbyggnadsmål
 • Årjäng är den naturliga orten som kommuncentrum och skall vårdas och förvaltas för detta  ändamål.
 • Skapa en näringslivsenhet där företagarna/entreprenörerna bildar stommen i en   Samverkande organisation som har kommunen som en resurs för företagsetableringar.
 •  Ta i högre utsträckning till vara på lokalproducerad mat som kött,potatis mm 

  VI VILL STÄLLA HÖGRE KRAV PÅ POLISENS ARBETE/DROGBEKÄMPNING

 • Polisen måste bli effektivare i kampen mot knark och rattfylleri i kommunen. Detta är ett problem som måste bekämpas hårdare. T ex genom utryckning på medborgares anmälan.
 • Därtill skall även polisen informera och ta ansvar för att sprida information ut i skolorna gällande droger mm

    VI VILL JOBBA FÖR ETT STÖRRE UTBUD AV FRITIDSAKTIVITETER FÖR ALLA ÅLDRAR

 • Genom att skapa ett kulturhus där alla innevånare i alla åldrar kan samlas och utbyta livserfarenheter och umgås ,Där även de pensionärer som vill kan agera förebild och dela med sig av sina kunskaper till den yngre generationen är välkomna.
 • Därigenom kan vi skapa ett utbud som INTE bara riktar sig till idrottsintresserade. Utan till de ungdomar som vill ha allt ifrån tex bild & form, dans,musik ,paintball banor ,hinderbanor och annat i centrum.
 • En riktig lekpark för de mindre barnen som saknas i vår kommun.
 • Samtidigt ge alla ungdomar från 14 år och uppåt möjlighet till ett sommarjobb minst två veckor där de har möjlighet att prova-komma in på arbetsmarknaden.
 •   Modernisera och utveckla simhallen som i dag är starkt eftersatt och antik

             MILJÖ

·         Allt samhällsarbete skall präglas av ett ansvarsfullt och offensivt miljötänkande gällande allt från                         samhällsplanering till kommunal resursanvändning

           VI VILL ATT UNGDOMAR SKALL ENGAGERAS I DEN LOKALA POLITIKEN

 • Ungdomen är vår framtid. Därför ska de i möjligaste mån engageras för att aktivt delta i kommunpolitiken.
 • Lokalpolitiker ska inte bara bestå av hel- eller halvpensionärer. Ungdomen måste personligen få göra sin röst hörd på möten och sammanträden

 

                                                                                        

 Ändringar kan komma att ske,valprogrammet kommer fastställas den  16 Mars

 

//Nordmarkspartiet

Kommentera här: