Hela motionen som den lämnades in till KF

 

Beslutet på denna motion blev :Överlämnad till kommunstyrelsen för beredning!
 

Motion till Barn och utbildningsnämden

 

Mitt förslag till BUN gällande förbättrings åtgärder och förändringar i skolan:

 

Hälsa-rökning-snusning-droger-alkohol-våld-brand

I dag råder rökförbud på skolans område. Man använder sig av s k rök kontrakt där elev-vårdnadshavare skriver på ett åtagande att elev inte skall röka under ett läsår. Om de klarar detta ges ett presentkort på 50kr till varje elev.Detta skrivs oftast på av elever som inte är rökare, man kan inte på något sätt se att rök-snusning i skolan minskat. Tvärtom ökar detta bland yngre.

 

- Sluta röka grupper-stöd grupper för de som vill sluta röka/snusa. Som skolsköterskan men av annan hjälp är ansvarig för, och där man ses t.e.x 1g per vecka. Elev skall också ha möjlighet att vid målsmans tillåtelse få av skolläkaren tilldelat nikotinplåster, tuggummi eller annat hjälpmedel för att sluta röka. Samt e v belöningsystem och att flera elever stöttar varandra och hjälps åt gör att det finns bättre förutsättningar.

- Satsa på riktig droginformation från såväl föreläsare som t e x vändpunkten i Årjäng. I dag finns en enorm tillgång såväl på internet som i vårt samhälle, då är det högst viktigt att nå ut till samtliga ungdomar och föräldrar. Helhetsbilden från till att man provar droger till beroende och konsekvenser av detta. Inte Årjängsmodellen utan helt fristående information. Detta ligger på skolans ansvar .Det ungdomar själva lyssnar till är oftast de med ett missbruk bakom sig och som har erfarenhet av detta. Ingen är intresserad av att lyssna på de som saknar erfarenhet detta vet jag då jag frågat -pratat med flertalet ungdomar gällande detta. De som därefter mår dåligt ,riskerar att hamna i missbruk allt börjar med att de provar-umgås i fel kretsar-kompisar. De vill själva ha stöd av personer med erfarenhet och bara om man har detta kan man förstå deras agerande, känslor och vilken väg man kan gå för att få dem i rätt riktning .Detta är ett mycket viktigt uppdrag för skolan att förbereda barn-ungdomar för vuxenlivet. Drogerna i kommunen-hela landet  har ökat betydligt då är det hög tid att ta detta på allvar.

- Kontroller i elevernas skåp vid misstanke

- Utbilda personalen i hur man ser att en elev är drogpåverkad, skapa ett samarbete med vändpunkten som kan informera och utbilda ge den grund som behövs. Och som kan ge en bild av hur det ser ut i kommunen för skolans personal.

- Finns personal utbildad att handskas med skarp situation då våld? Om inte bör man ta tag i detta omg då det skall finnas på samtliga skolor.

-Vilken brandövning görs i dagsläget?detta skall göras 2g per år och då realistisk , i dagsläget kommer inte ens brandkåren? Situationer skall utformas som verkliga,då tex att några elever får klättra ned via brandstege från övre våningen mm sen skall inte förvarning ges.Uppsamlingsplatser för klasser bör vara olika, inte en samlingsplats då det försvårar inräkning av elever. Vill ha redovisning över hur skolan genomför dagens brandövningar.

Ordning-regler-konsekvenser-värdegrund

- Därefter betydligt ökad kunskap och synlig information om skolans ordningsregler-trivselregler som elever själva är med och arbetar fram. I dag är det t.o.m tillåtet att bära keps och ytterkläder på lektionstid. Vilket det absolut inte ska vara. Även språket som eleverna-ungdomarna använder måste tillrättavisas. Finns inga synliga skyltar alls med detta i dagsläget. Det ska tydlig göras vad som gäller vid kränkande behandling, mobbning mm. Därefter måste skolan agera tydligare-skarpare för att visa att skolan inte tillåter ovanämda förslagsvis under en prövotid agera utifrån dessa alternativ.

1. Skriftlig varning-samtal med vårdnadshavare och de berörda

2. Avstängning från skolan 5 skoldagar

3. Möte med samtliga berörda därefter byte av skola under en viss tid eller hemundervisning för den som kränker annan elev.

I dag finns inte ens kvarsittning skolan tillåter alldeles för mycket i dess miljö. För att nå resultat krävs skarpare regler mycket tydliga. Ofta är det den elev som utsatts för mobbning och kränkande behandling som byter skola. Detta är helt fel vi måste alla komma ihåg att detta är ett lagbrott med straffpåföljd som många utsatts för varje dag.

MOBILTELEFONER-PLATTOR OCH DYL

-          Ett mycket stort problem i skolan i dag är också mobiltelefoner. Dessa används flitigt under t o m lektionstid. Trots att det råder fotograferingsförbud så finns det oftast en kamera i varje mobil och många tar foton på skolan. Därefter blir orättvisor ännu större, då inte alla föräldrar har råd att köpa mobiltelefoner för 5000kr. Finns ingen orsak för elever att ha dessa med sig, skolans ledning skall heller inte låta föräldrar bestämma över arbetsmiljön på ett negativt sätt. Skolan kan i dag nästan inte ens samla in dessa innan lektion p g a att om de går i sönder är skolan ersättningskyldig .

Förslag till bun: FÖRBUD mot mobiltelefoner-plattor och dyl i skolan från senast hösten 2014.Hänvisning till att telefon finns att låna hos skolans personal.Samt se över möjligheter att införa en elevtelefon/telefonautomat.

Hela skolan skall arbeta med värdegrund där även föräldrar involveras i arbetet. Detta skall vara ett ständigt pågående arbete så är det inte i dagsläget. Om man ser på skolverkets hemsida krävs mycket för att uppnå ett riktigt värdegrundsarbete, och detta är högst aktuellt att påbörja snarast i samtliga åldrar.

Förslag till bun: Projektanställa en person som arbetar med värdegrund och ordningsregler.

 Skolråd-Elevens valmöjligheter-Politik i skolan inför valet 2014

Införa skolråddär en lärare finns med från varje årskurs då t e x tre olika skolråd låg-mellan-hög eller ett gemensamt. Därtill föräldrar från varje årskurs då alla som vill vara med. Och även elevrådet samt rektor. Uppstart snarast,där träff skall vara ca 1g per månad och samtliga kan diskutera- ta upp saker av vikt.

-Inför valet 2014 finns material hos skolverket som gör att alla skolor kan ha skolans val. Högst viktigt att eleverna får en insikt i vad viktigt detta är, detta görs i många högstadier i sverige och är mycket lärorikt för ungdomarna. Förslag till bun är att även skolorna då högstadiet i Årjäng och Töcksfors får vara med i detta då vi nu har val 2014. Även kommunala Ågy gymnasiet, all information-material för detta finns på skolverkets webbplats.

Därefter måste man verkligen se över elevens val. Detta skall vara av intresse för eleven mer alternativ måste finnas. T e x Dans-teater-musik, möjlighet att läsa till moped, traktor kort då teori. Bild-form andra projekt. Enormt viktigt att valmöjligheter av intresse finns vilket är bristfälligt i dag. Man måste veta att detta är något som skall ligga i elevens intresse.

Förbättra informationen på barn och utbildningsnämdens sida t e x lägga in scheman för varje skola/ klass, badveckor, friluvsdagar händelser och annat. Finns andra kommuners sidor man kan gå in och studera där man verkligen kan se hur det ska se ut. Stora brister råder på denna sida i dagsläget. Man får inte glömma att det är via internet man når ut till samtliga föräldrar-elever .En sida för varje skola vore det bästa.Specielt i högstadiet är informationen bristfällig och där en sida skulle startas upp även där man kunde se elevernas frånvaro,prov mm där saknas uppenbart 30.000kr för att få igång detta.

Förslagsvis även införa första skolveckan en dag el två efter sommarlovet att då ta någon dag där man använder till diverse aktiviteter, tävlingar mm så att eleverna får möjlighet att lära känna varandra t ex åk F-3 ÅK 4-6 ÅK 7-9

Kultur och tradition,Förslag till bun

I dag har PERSONAL på skolan då rektorerna ändrat om helt. Luciatåg-julfest heter nu vinter fest, pepparkaksgubbar får inte ens vara med i lucia tågen än mindre får man ha med sig adventsljus till skolan som alltid. Då skyller man på brandrisken, vilket är i stort sett obefintlig då det funnits under alla år och det aldrig har hänt någon brand m m . Kyrkan används inte varken till Skolavslutning eller Luciatåg. Våra traditioner är en del av vårt kulturarv. Det är just dessa ökade förändringar där man tar bort-förändrar det som är av så stor vikt för vårt samhälle våra barn-unga. Detta skapar rasism som vi alla vill motverka. Beklagligt är att man inte tycks förstå detta och att man blandar ihop tradition och religion. Jag anser att man gör ett enhetligt beslut som man t e x gjort på skolor i Örebro. Där har de gått ut med att man bibehåller sina traditioner och de elever som inte vill vara med får vara i klassrummet eller lediga den korta tid detta tar. Om inte politiker griper in och ändrar detta så vill jag att ni redovisar var skolverket skrivit att det är olagligt-förbjudet att ha skolavslutningar och luciatåg i kyrkan. För det finns ingen lag som säger detta. I annat fall kan även där göras en folkomröstning för att få veta vad invånarna i Årjängs kommun tycker. Nedan utdrag ur förslag i regeringen: Och därmed föreslår –vill jag att barn och utbildningsnämden klargör att man åter tar upp traditionerna i skolan och kyrkan. Detta då kyrkan är även den bäst lämpande lokalen(tex för de med dålig hörsel samt handikapp och det finns platser så det räcker till alla ,ljudet är betydligt bättre och det är högtidligt) I denna kommun har detta varit i kyrkan sen mycket, mycket lång tid tillbaks. På silbodal var det 5 elever som motsatte sig detta av 293 i låg-mellan det året detta förändrades. I en demokrati följer minoriteten majoritetens beslut, så gjordes inte. Flertalet namnunderskrifter inlämnades till BUN som då enbart ordnades på 5 dagar.

nu föreslår regeringen en ändring i skollagen som tydligt säger att "skolavslutningar får vara i kyrkan och psalmer får sjungas".

– Jag tycker att vi ska vårda vårt kulturarv. Att fira skolavslutning i kyrkan har på många håll i Sverige skett i generationer. Vill man göra det i olika skolor, så ska det vara tillåtet, rektorer ska inte behöva känna att de begår en brottslig handling, säger Jan Björklund (FP) till SvD.

Den nya lagtexten kommer, enligt tidningen, inte att redogöra för exakt vilka inslag som får förekomma under avslutningen. Men klart är att det blir en tydlig förändring om regeringen får som de vill.

– Det blir tillåtet att vara i kyrkan. Man får sjunga psalmer som har ett konfessionellt inslag. En präst kan vara närvarande och det är klart att en präst ska kunna utföra vissa konfessionella handlingar som att läsa Julevangeliet.

 

Nedan följer utdrag ur nuvarande regler-lag skolverket/skollagen,med detta avslutar jag min motion med ovanstående förslag till ändringar och om dessa inte görs vill jag ha en fullständig redovisning samt förklaring till varför.

 

Det går bra att ha skolavslutning i kyrkan om den utformas så att tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron. Det får dock inte förekomma några religiösa inslag som bön, välsignelse eller trosbekännelse. Däremot går det bra att sjunga psalmen ”Den blomstertid nu kommer”. Den är sedan länge starkt förknippad med skolavslutningar och är i det sammanhanget snarare ett uttryck för tradition än religion.

 

Theres Tenman Nordmarkspartiet  2014-01-15

 

 

 

Kommentera här: